PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Atrakink”, 304392683 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. UAB “Atrakink” naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Atrakink” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Atrakink” Valdomas elektronines sistemas. UAB “Atrakink” nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Atrakink” naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.
UAB “Atrakink” vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Atrakink” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;
3. Esant slapukams jie naudojami: „google analytics“ apsilankymų istorijai vesti, įsiminti užsakymus. Renkama IP adresas, naršymo trukmė.

Asmens teisės


Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. UAB “Atrakink”, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu [email protected];
4. UAB “Atrakink” Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu [email protected].

Baigiamosios nuostatos


Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Atrakink” gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu [email protected].
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-03-12